Cách dùng"in the hope of/that" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng"in the hope of/that" tiếng anh

Mang nghĩa"Với hi vọng là...."

=If you do one thing in the hope of another thing happening, you do it because you think it might cause or help the other thing to happen, which is what you want/with the hope that something will happen or could happen

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was studying in the hope of being admitted to an engineering college.
  • He returned to the crime scene in (the) hope of finding further evidence. 
  • He waited in hopes that she would show up.
  • Secret talks were held in the hope of settling the dispute. (IELTS TUTOR giải thích: Những cuộc đàm phán bí mật đã được tiến hành với hi vọng giải quyết các xung đột)
  • Last night, I called in the hope of finding her at home. (IELTS TUTOR giải thích: Tối qua, tôi đã gọi điện với hy vọng cô ấy ở nhà)
  • We approach you today in the hope of establishing mutually beneficial trading relations. (IELTS TUTOR giải thích: Hôm nay chúng tôi tiếp xúc với ông trong sự mong đợi thiết lập mối quan hệ buôn bán có lợi cho nhau)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE