Cách dùng tính từ"winner-take-all"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"winner-take-all"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"winner-take-all"

Mang nghĩa"người thắng lấy hết phần thưởng"

=resulting in the entire prize going to the one competitor who wins

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • His winner-take-all business tactics (= specific actions intended to get a specific result ) shut out would-be competitors (= kept other people from competing with him).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE