Cách dùng danh từ"Adaptability"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"Adaptability"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"Adaptability"

1."Adaptability"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"khả năng thích nghi, khả năng thích ứng"

=ability or willingness to change/an ability or willingness to change in order to suit different conditions

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Adaptability is a necessary quality in an ever-changing work environment. 
  • Overseas experience shows adaptability and an ability to cope with foreign languages.
  • You have advantages in local adaptability. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có nhiều thuận lợi về khả năng thích nghi địa phương)
  • The adaptability of human beings is immeasurable. (IELTS TUTOR giải thích: Khả năng thích nghi của loài người là vô hạn)
  • The logical test is to measure reasoning, learning, adaptability. (IELTS TUTOR giải thích: Kiểm tra lí luận là đo lường khả năng đưa ra lý luận, học hỏi, thích nghi)
  • This car is the perfect mix of comfort, adaptability, and speed.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE