Cách dùng tính từ"unsatisfying"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"unsatisfying"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"unsatisfying"

Mang nghĩa"không đem lại sự thoả mãn, không làm thoả mãn, không làm vừa ý"

=not happening in the way that you would like/If you find something unsatisfying, you do not get any satisfaction from it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • an extremely unsatisfying game​/​result​/​afternoon
  • Rose says so far the marriage has been unsatisfying. 
  • The boredom is caused as much by people's unsatisfying home lives as by lack of work.
  • I would never survive the tension, the stress, the unresolved problems and unsatisfying relationships. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ không sống nổi qua những căng thẳng, áp lực, những vấn đề chưa giải quyết và những mối quan hệ không như ý)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK