Cách dùng danh từ"long run/long term"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng danh từ"long run/long term"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"long run"

1. long run là danh từ đếm được (ở số ít)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"một thời gian dài"

=a long period of time

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a long run of sth
  • for the long run
  • in/over the long run = over a long period into the future

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We are optimistic about the long term. 
  • in the long run (IELTS TUTOR giải thích: trong thời gian dài)
  • There are imbalances in our expansion that could bring the long run of strong growth and low inflation to a close.
  • The company sacrificed profits in the short term to win customers for the long run.
  • In the long run, this strategy can only make the economy more efficient.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK