Cách dùng tính từ"loyal"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"loyal"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"loyal"

Mang nghĩa"trung thành"

=continuing to use the products or services of a particular business/willing to support, work for, or be a friend to someone, even in difficult times

IELTS TUTOR lưu ý:

  • a most loyal friend/servant/employee
  • loyal to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • These brave soldiers are always loyal to their ideal (IELTS TUTOR giải thích: những người lính dũng cảm này luôn trung thành với lý tưởng của họ)
  • They were all loyal supporters of the King. 
  • Many women stay loyal to errant husbands.
  • a loyal customer/client/patient

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking