Cách dùng tính từ"Touch-Tone"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"Touch-Tone"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"Touch-Tone"

Mang nghĩa"điện thoại có tiếng chuông khi bấm số"

=A touch-tone phone has numbered buttons that make different sounds when you press them. Some automatic phone services can only be used with this kind of phone.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In the United States, the symbol "#" is usually called the pound sign, and the key bearing this symbol on touch - tone phones is called the pound key. (IELTS TUTOR giải thích: Ở Mỹ, ký hiệu "#" thường được gọi là dấu thăng và phím có ký hiệu này trên điện thoại phím bấm được gọi là phím thăng)
  • You can call your bank and perform a transaction using a Touch-Tone phone.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE