Cách dùng danh từ"answerphone"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"answerphone"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"answerphone"

1."answerphone"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"máy tự động trả lời các cú điện thoại và ghi lại mọi thông báo của người gọi; máy tự động trả lời điện thoại"

=an answering machine/An answerphone is a device which you connect to your phone and which records phone calls while you are out.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Christian left a message on your answerphone. (IELTS TUTOR giải thích: Christian có để lại một tin nhắn trên điện thoại của mày đó)
  • I just want a single cordless phone with answerphone. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi chỉ muốn có một chiếc điện thoại không dây tự động trả lời điện thoại)
  • If I am out, leave a message on the answerphone. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu tôi đi vắng hãy nhắn lại vào máy điện thoại tự động)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE