Cách dùng tính từ"shared"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"shared"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"shared"tiếng anh

Mang nghĩa"chung"

=owned, divided, felt, or experienced by more than one person

  • The company is in shared ownership. 
  • She and her husband have many shared interests. 
  • I don't like a shared room. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không thích một phòng chung)
  • Beautiful wife is shared wife (IELTS TUTOR giải thích: vợ đẹp là vợ người ta)
  • We talked about our shared experiences of India.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK