Cách dùng tính từ "required" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "required/unrequired" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ "required"

Mang nghĩa "cần thiết, được đòi hỏi, được yêu cầu"

=necessary according to the rules or for a particular purpose/essential, needed, or necessary/set out by rule; compulsory

IELTS TUTOR lưu ý:

  • required nếu dùng như adj thì chỉ đứng trước noun 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We hope to be able to raise the required sum of money. 
  • failure to maintain the required level of security
  • The company failed to maintain its required minimum net capital.
  •  the required level/amount/degree
  • you must satisfy the required conditions to get your voucher (IELTS TUTOR giải thích: anh thoả mãn các điều kiện bắt buộc mới có được phiếu mua hàng)
  • Check that the machines meet required standards. 
  • Parliamentary approval is required for any scheme. 
  • What qualifications are required? 
  • Rear seatbelts are now required by law.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking