Cách dùng động từ "require" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Cách dùng động từ "require" tiếng anh

I. Require là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "phụ thuộc vào ai/cái gì để đạt được kết quả; cần đến"

=to need something or make something necessary

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • we require extra help (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi cần được giúp đỡ thêm)
 • the situation requires that I should be there (IELTS TUTOR giải thích: tình hình đòi hỏi tôi phải ở đó)
 • the manuscript requires an expert to understand it (IELTS TUTOR giải thích: bản thảo đó phải có chuyên gia mới hiểu được)
 • all cars require servicing regularly (IELTS TUTOR giải thích: mọi xe ô tô đều cần được bảo trì thường xuyên) 
 • the matter requires careful consideration (IELTS TUTOR giải thích: vấn đề cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng)

2. Mang nghĩa "đòi hỏi cái gì như một điều bắt buộc; quy định"

=to order or demand something, or to order someone to do something, esp. because of a rule or law

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I've done all that is required by law (IELTS TUTOR giải thích: tôi đã làm mọi cái theo quy định của pháp luật)
 • it is required (of me ) that I give evidence (IELTS TUTOR giải thích: người ta yêu cầu tôi đưa ra chứng cứ)
 • civil servants are required to sign the Official Secrets Act (IELTS TUTOR giải thích: các quan chức dân sự phải ký tên vào bản sắc lệnh bảo mật)
 • Hamlet is required reading for the course (IELTS TUTOR giải thích: đọc Hamlet là yêu cầu bắt buộc trong khoá học) 
 • you must satisfy the required conditions to get your voucher (IELTS TUTOR giải thích: anh thoả mãn các điều kiện bắt buộc mới có được phiếu mua hàng)
 • he only did what was required of him (IELTS TUTOR giải thích: hắn chỉ làm những gì người ta yêu cầu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking