Cách dùng tính từ"public"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"public"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"public"

(thường đứng trước noun)

1. Mang nghĩa"chung; công cộng"

=used about something that anyone is allowed to watch, listen to, or take part in/available for people in general to use public transport

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a public meeting/inquiry/hearing
 • a public nuisance/hazard

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • a public library 
 • the city’s attractive public spaces
 • The campaign was designed to increase public awareness of the pollution of the environment (IELTS TUTOR giải thích: cuộc vận động nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề ô nhiễm môi trường)
 • There has been a public outcry about her imprisonment. 
 • The scheme has a lot of public support. 

2. Mang nghĩa"do chính quyền cung cấp; công"

=owned by the government, not by a private company

IELTS TUTOR lưu ý:

 • public organizations

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The damage was restored using public money. 
 • public utilities (IELTS TUTOR giải thích: những ngành phục vụ công cộng (điện, nước...))

3. Mang nghĩa"công khai"

=used about places and situations where other people might see or hear you/used about things that most people know about because they are not private or secret

IELTS TUTOR lưu ý:

 • make something public (=tell everyone about it)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Can we go somewhere a little less public? 
 • To make a public protest (IELTS TUTOR giải thích: phản đối công khai)
 • She keeps her public and private lives very separate.
 • The decision to make the results public

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE