Cách dùng danh từ"readership"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"readership"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"readership"

1."readership"là danh từ đếm được (ở số ít)

2. Cách dùng

Mang nghĩa"số người đọc một tờ báo, tạp chí..."

=the group or number of people who read a particular newspaper, book, or magazine

IELTS TUTOR lưu ý:

 • a big/wide/declining readership
 • newspaper/magazine readership 
 • readership figures 
 • a decline/drop in readership 
 • an increase/gain in readership

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • His short stories attracted a readership over 1, 000. (IELTS TUTOR giải thích: Những câu truyện ngắn của anh ấy đã thu hút hơn 1.000 người đọc)
 • What is the paper's readership? (IELTS TUTOR giải thích: Có bao nhiêu người xem báo này?)
 • The paper is aiming for an initial readership of 25,000. print/online readership 
 • The balance between print and online readership has shifted substantially in recent years.
 • Its readership has grown to over 15,000 subscribers. 
 • A new format would alienate its ageing readership without attracting young readers.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE