Cách dùng tính từ"long"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"long"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"long"

1. Mang nghĩa"lâu (thời gian)"

=lasting for a large amount of time/used for saying or asking about the amount of time that something lasts

IELTS TUTOR lưu ý:

 • 2 hours/an hour etc long
 • how long...

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It’s a long time since I saw Rachel. 
 • There was a long pause before he spoke. 
 • Many people face a long wait for surgery. 
 • I haven’t spoken to him for a long while. 
 • He has a long history of mental illness.
 • The journey was about an hour long. 
 • to live a long life (IELTS TUTOR giải thích: sống lâu)
 • How long was the film?

2. Mang nghĩa"xa (không gian)"

=covering a large distance/used for saying or asking how far it is from one end of something to the other

IELTS TUTOR lưu ý:

 • 10 metres/2 centimetres/7 inches etc long
 • how long...?

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We went for a long walk. 
 • It’s a long way to Tokyo from here.
 • a long journey (IELTS TUTOR giải thích: một cuộc hành trình dài)
 • The room was 3 metres long. 
 • How long do you think the table is?

3. Mang nghĩa"dài (kích thước)"

=measuring a large amount from one end to the other

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There was a long queue outside the bank. 
 • We walked into a long narrow hall. 
 • It’s the longest tunnel in Europe.
 • a woman with long blonde hair

4. Mang nghĩa"váy, tay dài"

=long dresses, trousers, sleeves etc cover your arms or legs a shirt with long sleeves

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She came down to dinner in a long skirt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE