Cách dùng tính từ "insightful" tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ "insightful" tiếng anh.

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ "insightful" tiếng anh

Mang nghĩa"sâu sắc, sáng suốt"

= If you describe a person or their remarks as insightful, you mean that they show a very good understanding of people and situations.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She offered some really interesting, insightful observations. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy đưa ra một số quan sát thực sự thú vị, sâu sắc)
  • She can not be insightful because she has been married eight times. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy không thể có nhận xét sáng suốt, vì cô ấy đã kết hôn đến tám lần) >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "because" & "because of" tiếng anh
  • Venuti has provided an insightful critical and biographical afterword. (IELTS TUTOR giải thích: Venuti đã cung cấp lời bạt về tiểu sử và có một nhận xét rất sáng suốt) >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "provide" tiếng anh
  • We will have to deal with insightful questions from readers. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta sẽ phải đương đầu với các câu hỏi sâu sắc từ độc giả)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking