Cách dùng tính từ"freelance"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm Cách dùng tính từ"freelance"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "ago" tiếng anh

II. Cách dùng

Mang nghĩa"làm nghề tự do"

=Someone who does freelance work or who is, for example, a freelance journalist or photographer is not employed by one organization, but is paid for each piece of work they do by the organization they do it for.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a freelance designer/photographer/journalist
  • Michael Cross is a freelance journalist. 
  • He offered me some freelance work. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy đề nghị tôi làm một số việc tự do)
  • Peter works as a freelance designer. (IELTS TUTOR giải thích: Peter là một nhà thiết kế tự do tại nhà)
  • Dona was hired on a freelance basis. (IELTS TUTOR giải thích: Dona được thuê trên cơ sở làm việc tự do)
  • Jill was starting to get some freelance writing jobs from trade magazines. 
  • She had a baby and decided to go freelance.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK