Cách dùng tính từ"fraudulent"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"fraudulent"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"fraudulent"

Mang nghĩa"không trung thực; lừa dối, chiếm đoạt được hoặc làm được bằng cách lừa đảo"

=made with the intention of tricking someone, especially illegally fraudulent hospital accounts/A fraudulent activity is deliberately deceitful, dishonest, or untrue.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a fraudulent display of sympathy (IELTS TUTOR giải thích: sự biểu lộ cảm thông dối trá)
  • fraudulent gains (IELTS TUTOR giải thích: những của đi lừa được)
  • A fraudulent display of emotion. (IELTS TUTOR giải thích: Một sự biểu lộ cảm xúc dối trá)
  •  ...fraudulent claims about being a nurse. 
  • All 5,000 of the homes were fraudulently obtained. 
  • The report concludes that I acted neither fraudulently nor improperly.
  • A worrying trend for insurers has been a rise in fraudulent claims. 
  • They claim that the fall in unemployment is based on a fraudulent manipulation of statistics.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK