Cách dùng động từ"sensationalize"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"sensationalize"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"sensationalize"

1."sensationalize" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"xử lý (cái gì) một cách giật gân, có khả năng kích động trong quần chúng"

=If someone sensationalizes a situation or event, they make it seem worse or more shocking than it really is/ to present information in a way that tries to make it as shocking or exciting as possible

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is a sensationalize account of a squalid crime. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là một báo cáo dễ kích động về một tội ác bẩn thỉu)
  • a sensationalize account of a squalid crime (IELTS TUTOR giải thích: một báo cáo dễ kích động về một tội ác bẩn thỉu)
  • Local news organizations are being criticized for sensationalizing the story.
  • He claimed the news network had exaggerated and sensationalized the crimes against him. 
  • The papers sensationalized the news to attract readers. 
  • They are sensationalizing the issue for political gain.
  • They were accused of sensationalizing the story. 
  • She complained of sensationalized media accounts based on false information. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE