Cách dùng tính từ"alert"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"alert"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"alert"

1. Mang nghĩa"cảnh giác"

=If you are alert, you are paying full attention to things around you and are able to deal with anything that might happen.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to be alert to possible dangers (IELTS TUTOR giải thích: cảnh giác với những nguy hiểm có thể xảy ra)
  • The bank is alert to the danger.
  • the alert listener will have noticed the error (IELTS TUTOR giải thích: người nghe tỉnh táo có thể đã nhận ra chỗ sai) 
  •  We all have to stay alert. He had been spotted by an alert neighbour

2. Mang nghĩa"lanh lợi"

=able to think in a clear and intelligent way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She’s remained physically fit and mentally alert.
  • although he's over eighty , his mind is still remarkably alert (IELTS TUTOR giải thích: Tuy đã ngoài tám mươi tuổi, đầu óc ông ta vẫn còn lanh lợi lắm)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK