Cách dùng"prevail on/upon someone to do something"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"prevail on/upon someone to do something​"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"prevail on/upon someone to do something"

=to persuade someone to do something/to ask or persuade someone to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My father prevailed on some friends to let us stay with them.
  • They might be prevailed upon to come with us.
  • Try to prevail on him to make a speech at the reception. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy cố gắng thuyết phục anh ấy cố gắng phát biểu tại buổi chiêu đãi)
  • May I prevail on you to make a speech after dinner? (IELTS TUTOR giải thích: Tôi xin mạn phép yêu cầu ông phát biểu vài lời sau bữa ăn tối được không?)
  • If I might prevail on you to bestir yourself, there is work to be done. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu tôi có thể làm anh bận rộn hơn, vẫn còn nhiều việc phải làm đấy)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE