Cách dùng động từ"repeal"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"repeal"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"repeal"

1."repeal" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"huỷ bỏ, bãi bỏ (một đạo luật...)"

=(of a government) to make a law no longer a law/to state officially that a law, rule, etc. no longer has legal force

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Legislators repealed the sales tax.  
  • Previous efforts to repeal the law have failed. 
  • The state estimates about $41 million will be lost each year if the food tax is repealed.
  • The 1938 Act was repealed and replaced by the Inheritance Act 1975.
  • They want to repeal all the legislation imposing the price control. (IELTS TUTOR giải thích: Họ muốn bãi bỏ tất cả các pháp chế áp đặt lên việc kiểm soát giá cả)
  • The Congress agreed to repeal this rule several years ago. (IELTS TUTOR giải thích: Quốc hội đã đồng ý từ bỏ điều luật này vài năm trước rồi)
  • We must repeal the demagogy. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta phải bãi bỏ chính sách mị dân)
  • The government has just repealed the law segregating public facilities

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK