Cách dùng"Minimise/Minimize(v)"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"Minimise/Minimize(v)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng"Minimise/Minimize(v)"tiếng anh

1."Minimise"là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"giảm đến mức tối thiểu"

=If you minimize a risk, problem, or unpleasant situation, you reduce it to the lowest possible level, or prevent it increasing beyond that level.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Concerned people want to minimize the risk of developing cancer.
  • Many of these problems can be minimised by sensible planning

2.2. Mang nghĩa"đánh giá thấp"

=If you minimize something, you make it seem smaller or less significant than it really is.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Some have minimized the importance of ideological factors. 
  • At his trial, he tried to minimize his behavior.

2.3. Mang nghĩa"thu nhỏ, tắt (màn hình máy tính)"

=If you minimize a window on a computer screen, you make it very small, because you do not want to use it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  Click the square icon again to minimize the window.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE