Cách dùng "many more + noun" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ về phân tích cấu trúc, cũng như điểm ngữ pháp quan trọng của các bài báo về topic nóng hổi, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng "many more + noun" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng "many more + noun"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • More đang là hạn định từ (determiner) bổ nghĩa cho danh từ 
  • Many đang là từ chỉ định (predeterminer) bổ nghĩa cho "more" để thể hiện sự nhiều hơn nữa 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Rising ICU admissions do not represent all pregnant women with COVID-19, Cooper says, as many more COVID positive women may not be admitted to hospital but could become sick quickly at home.
  • Passport viewers get many more streaming options with infusion of APT shows

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc