Cách dùng từ "STAFF" tiếng anh

· Vocabulary,Cách dùng từ

Bên cạnh việc hướng dẫn và sửa kĩ càng đề thi IELTS SPEAKING ngày thi 4/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ hơn cách dùng từ STAFF đây là danh từ tập hợp rất dễ bị nhầm lẫn về cách dùng

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Danh từ "staff" ở nghĩa "nhân viên" chỉ tập thể nhân viên nên ta xem nó là một danh từ số nhiều, không có dạng số ít.

 • Một số danh từ trong Tiếng Anh chỉ có dạng số nhiều mặc dù nó không thêm -s/es, thường là những danh từ chỉ tập thể / tập hợp như "staff, police,..."

II. Cách dùng từ "STAFF"

1. STAFF là COLLECTIVE NOUN (Danh từ tập hợp)

1.1. Nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • NHÂN VIÊN NÓI CHUNG (the people who work for an organization): nghĩa là nhiều nhân viên chứ không phải 1 nhân viên
 • a staff of 300 employees

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The report included doctors, nurses, and other hospital staff. 
 • The company has a staff of over 500 employees. 
 • I would like to express my deep gratitude to all the hospital staff. 
 • He made a point of learning all the names of his staff. 
 • we need more staff for this job (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi cần thêm nhân viên cho công việc này)
 • Airport staff are trying to minimize the inconvenience caused to passengers. 
 • We'll be taking on two new members of staff. 
 • Has the news been communicated to the staff yet?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu muốn nói 1 nhân viên thì sẽ dùng: a member of staff

IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Please talk to a member of staff.

   1.2. Ngữ pháp

   IELTS TUTOR lưu ý:

   2. STAFF mang nghĩa NHÂN VIÊN (cả 1 group, chứ không phải riêng cá nhân của 1 nhân viên)

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Vậy nên nếu viết My is a qualified staff là sẽ sai, mà sẽ sửa lại là My is a qualified member of staff nhé

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc