Phân biệt "Affect,Effect & influence" tiếng anh

· Phân biệt từ

Bên cạnh hướng dẫn HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn Phân biệt Affect & Effect trong tiếng anh

I. Phân biệt AFFECT và EFFECT

1. Dùng "affect" như verb

1.1. Affect là ngoại động từ

IELTS TUTOR hướng dẫn phân biệt nội động từ & ngoại động từ (Affect là ngoại động từ, theo sau không có giới từ gì cả mà đi trực tiếp với noun)

1.2. Cách dùng

1.2.1. Mang nghĩa "ảnh hưởng đến ai/cái gì; tác động đến đến ai/cái gì"

=to change or influence something. If something affects something else, it has an effect on it

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Both buildings were badly affected by the fire.
 • The divorce affected every aspect of her life.
 • I was deeply affected by the film (= it caused strong feelings in me).
 • The new rates will affect all consumers including businesses.
 • the tax increases have affected us all (IELTS TUTOR giải thích: việc tăng thuế đã tác động đến tất cả chúng ta)
 • Researchers are looking at how a mother's health can affect the baby in the womb.
 • His illness affects almost every aspect of his life.
 • Farmers and market gardeners have been badly affected by the drought.
 • You couldn't fail to be affected by the film.

1.2.2. (nói về bệnh tật) tấn công ai/cái gì; nhiễm vào

=to cause physical damage to something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to be affected by influenza (IELTS TUTOR giải thích: bị bệnh cúm) 
 • cancer had affected his lungs (IELTS TUTOR giải thích: ung thư đã nhiễm vào phổi ông ta)
 • It's a disease that affects mainly older people.
 • The disease affects many different organs of the body. 
 • The area has been badly affected by pollution.

1.2.3. làm xúc động, làm cảm động, làm mủi lòng

=to have a strong effect on someone’s emotions

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the news affected him deeply (IELTS TUTOR giải thích: tin đó làm anh ta rất xúc động)
  • She had been deeply affected by her parents’ divorce. 
  • My pleading didn’t seem to affect him at all.

  2. Dùng "effect" như noun

  Effect là noun, thường dùng theo cụm have an effect on sth

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The radiation leak has had a disastrous effect on/upon the environment.
   • I tried taking tablets for the headache but they didn't have any effect.
   • I think I'm suffering from the effects of too little sleep.

   II. Cách dùng INFLUENCE như verb & noun

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing

   >> IELTS Intensive Speaking

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   >> IELTS General

   >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE