Cách dùng từ "portion" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh học chắc về ngữ pháp, IELTS TUTOR hy vọng các em, nhất là các em học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 ĐẢM BẢO ĐẦU RA của IELTS TUTOR phải nắm cho vững các từ vựng thường gặp theo từng Topic nhất là dạng khó như HAVE CHILDREN LATER IN LIFE trong IELTS WRITING TASK 2HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "portion" tiếng anh

I."portion" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "phần chia, một phần"

a part or share of something larger

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • he divided up his property and gave a portion to each of his children (IELTS TUTOR giải thích: ông ta đã chia tài sản của ông ta và mỗi đứa con được một phần)
  • you give this portion of the ticket to the inspector and keep the other (IELTS TUTOR giải thích: cậu đưa phần này của chiếc vé cho người kiểm soát và giữ phần kia lại)

2. Mang nghĩa "khẩu phần thức ăn (lượng thức ăn cho một người)"

the amount of a particular food that is served to one person, especially in a restaurant or a shop that sells food ready to be eaten

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a generous portion of roast duck (IELTS TUTOR giải thích: một suất vịt quay hậu hĩnh)
  • she cut the pie into six portions (IELTS TUTOR giải thích: cô ta cắt patê thành sáu suất)
  • do you serve children's portions ? (IELTS TUTOR giải thích: chị dọn cho suất ăn trẻ em (tức là ít hơn) được không?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK