Cách dùng từ "air" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "air" tiếng anh

I. "air" là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "không khí; bầu không khí; không gian, không trung"

the mixture of gases that surrounds the earth and that we breathe

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Draughts help to circulate air. Keith opened the window and leaned out into the cold air.
 •  ...water and air pollutants.
 • I went outside to get some fresh air. 
 • You should put some air in your tyres - they look flat to me.

2. Mang nghĩa"ngoài trời"

=The air is the space around things or above the ground.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Luôn  dùng  the  air
 • Government troops broke up the protest by firing their guns in the air.
 • Smoke seemed to hang in the air.
 • in the open air (IELTS TUTOR giải thích: ở ngoài trời)
 • The site of the old fort is clearly visible from the air (IELTS TUTOR giải thích: từ trên không, có thể thấy rõ di tích pháo đài cổ)

2. Mang nghĩa "bay máy bay bay"

the space above the ground, especially high above the ground/Air is used to refer to travel in aircraft.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • To travel by air (IELTS TUTOR giải thích: đi bằng máy bay; đi bằng đường hàng không)
 • Air travel will continue to grow at about 6% per year. 
 • Casualties had to be brought to hospital by air.
 • To send goods by air (IELTS TUTOR giải thích: gửi hàng hoá theo đường hàng không)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE