Cách dùng động từ"watch"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"watch"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"watch"

1."watch"vừa là ngoại động từ vừa là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"theo dõi, quan sát, rình (nhìn một thời gian lâu)"

=to look at someone or something for a period of time

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, watch vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ
 • watch someone/something do something 
 • watch someone/something doing something
 • watch how/who/what etc
 • watch with interest/amusement/fascination etc:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Have you been watching the election campaign? 
 • Tourists watched quietly as the villagers performed a traditional dance.  
 • Jill watched the children build sandcastles. 
 • From the hill you can watch the planes take off. 
 • We arrived early to watch the players warming up. 
 • Watch how well she handles the ball. 
 • A vicious-looking dog was watching us with interest.
 • To watch a mouse (IELTS TUTOR giải thích: rình một con chuột)
 • The suspect is watched by the police (IELTS TUTOR giải thích: kẻ tình nghi bị công an theo dõi)

2.2. Mang nghĩa"xem ( tivi, thể thao..) để giải trí"

=to look at something such as a television programme or sports event, usually from the beginning to the end

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, watch là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Our kids only watch videos at weekends. 
 • Did you watch the news last night? 
 • Millions watched the match on television.
 • The match was watched by over twenty thousand people (IELTS TUTOR giải thích: hơn hai mươi ngàn người xem trận đấu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE