Cách dùng phó từ"consecutively"tiếng anh

· Adv

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng phó từ"consecutively"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng phó từ"consecutively"tiếng anh

Mang nghĩa"liên tiếp, dồn dập"

=(of events, numbers, etc.) one after another without an interruption

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I won first prize for several years consecutively.
  • Number the pages of your manuscript consecutively from beginning to end. 
  • The judge ordered the sentences to be served consecutively. 
  • Some laboratory staff members worked 24 hours consecutively. 
  • Tickets are numbered consecutively. 
  • He got 18 months for each offence to run consecutively - three years in all. 
  • Most of their staff work for twelve days consecutively and then have three days off. (IELTS TUTOR giải thích: Hầu hết nhân viên của họ làm việc trong mười hai ngày liên tiếp và sau đó họ có ba ngày nghỉ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE