Cách dùng động từ"view"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"view"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"view"

1."view" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"coi cái gì như cái gì; suy nghĩ"

=If you view something in a particular way, you think of it in that way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • First-generation Americans view the United States as a land of golden opportunity. 
 • How do you view your chances of success? (IELTS TUTOR giải thích: anh nghĩ thế nào về cơ hội thành công của anh?)
 • Future developments will be viewed with interest (IELTS TUTOR giải thích: những phát triển trong tương lai sẽ được quan tâm xem xét)
 • The attack on the ship was viewed as an act of war (IELTS TUTOR giải thích: việc tấn công vào chiếc tàu thủy đã được xem như một hành động khiêu chiến)
 • Abigail's mother Linda views her daughter's talent with a mixture of pride and worry. 
 • Sectors in the economy can be viewed in a variety of ways. 
 • We would view favourably any sensible suggestion for maintaining the business.

2.2. Mang nghĩa"nhìn hoặc xem một cách cẩn thận; quan sát"

=If you view something, you look at it for a particular purpose/to look at or watch something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • view something from something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They came back to view the house again.
 • to view a battle through binoculars from the top of a hill (IELTS TUTOR giải thích: từ trên đỉnh đồi dùng ống nhòm quan sát trận đánh)
 • Twenty-five thousand mourners passed to view the body.
 • Viewed from the road, the wall looked too high to climb.
 • Would you like to make an appointment to view the property?

2.3. Mang nghĩa"xem tivi, xem truyền hình"

=If you view a television programme, video, or film, you watch it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We have viewed the footage of the incident. 
 • The film hasn't been viewed by the censor (IELTS TUTOR giải thích: bộ phim không được người kiểm duyệt xem qua)
 • 'Elizabeth R', a TV portrait of the Queen, had record viewing figures.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK