Cách dùng danh từ"sanction"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"sanction"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"sanction"

1."sanction"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"trừng phạt, chế tài (nước nào vi phạm luật phát quốc tế"

=Sanctions are measures taken by countries to restrict trade and official contact with a country that has broken international law.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, sanction thường ở số nhiều 
 • economic/trade/international sanctions 
 • impose sanctions against​/​on (=start to use sanctions)
 • lift sanctions (=stop using sanctions)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He questioned why cricket felt it necessary to impose sanctions against his country when other sports do not.
 • He expressed his opposition to the lifting of sanctions
 • The Council wanted to impose sanctions against the countries involved in the dispute. 
 • Talks continue over the conditions for lifting sanctions.

2.2. Mang nghĩa"sắc lệnh, ngăn chặn"

=A sanction is a severe course of action which is intended to make people obey instructions, customs, or laws/a threat to punish someone for breaking a rule

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, sanction là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • As an ultimate sanction, they can sell their shares.
 • The fear of ridicule is a very effective sanction. (IELTS TUTOR giải thích: Nỗi sợ bị nhạo báng là một sự ngăn chặn rất có hiệu quả)
 • Only the medical council can apply a sanction against a doctor.
 • Is prison the best sanction against a crime like this? (IELTS TUTOR giải thích: Nhà tù phải chăng là hình phạt tốt nhất để ngăn chặn một tội ác như thế này?)

2.3. Mang nghĩa"phê chuẩn, sự đồng ý"

=official permission for taking action

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, sanction là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • War was declared without the sanction of parliament.
 • The book was translated without the sanction of the author. (IELTS TUTOR giải thích: Cuốn sách này đã được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả)
 • The government gave its sanction to what the Minister had done. (IELTS TUTOR giải thích: Chính phủ đã phê chuẩn những gì ông bộ trưởng đã làm)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE