Cách dùng danh từ"outcome"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"outcome"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"outcome"

1."outcome"là danh từ đếm được (thường ở số ít)

2. Cách dùng

Mang hậu quả; kết quả (tốt/xấu), tác động

=The outcome of an activity, process, or situation is the situation that exists at the end of it/the final result of a process, meeting, activity etc

IELTS TUTOR lưu ý:

  • outcome of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Mr. Singh said he was pleased with the outcome. 
  • It's too early to know the outcome of her illness. 
  • ...a successful outcome.
  • The outcome is still uncertain. (IELTS TUTOR giải thích: Kết quả vẫn còn không chắc chắn)
  • She is not optimistic about the outcome. (IELTS TUTOR giải thích: Bà ta bi quan về kết quả)
  • What is the basic outcome of democracy? (IELTS TUTOR giải thích: Kết quả cơ sở của chế độ dân chủ là gì?)
  • What was the outcome of your meeting? (IELTS TUTOR giải thích: Kết quả cuộc họp của các anh như thế nào?)
  • A second game will be played to determine the outcome. 
  • He refused to comment on the outcome of the election.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK