Cách dùng động từ"uncover"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"uncover"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"uncover"

1."uncover" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nói ra, tiết lộ, khám phá, phát hiện"

=to find out about something that has been hidden or kept secret/If you uncover something, especially something that has been kept secret, you discover or find out about it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The initial investigation failed to uncover a number of important facts. 
 • Troops uncovered a terrorist training camp.
 • You shouldn't uncover a secret. (IELTS TUTOR giải thích: Anh không nên tiết lộ điều bí mật)
 • Auditors said they had uncovered evidence of fraud. 
 • A specific plot to kill him was uncovered in the past couple of weeks

2.2. Mang nghĩa"để hở, mở (vung, nắp, giấy bọc...)"

=to take the lid or cover off something/To uncover something means to remove something that is covering it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • When the seedlings sprout, uncover the tray

2.3. Mang nghĩa"đào cái gì đó lên"

=When people who are digging somewhere uncover something, they find a thing or a place that has been under the ground for a long time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Archaeologists have uncovered an 11,700-year-old hunting camp in Alaska.
  • We did not at that stage want to uncover the body. (IELTS TUTOR giải thích: Vào giai đoạn đó, chúng tôi không định khai quật thi thể này)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK