Cách dùng động từ"transcend"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"transcend"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng động từ"transcend"

1."transcend" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"vượt qua, giải thoát, vượt qua giới hạn, hạn mức, ngưỡng..."

=Something that transcends normal limits or boundaries goes beyond them, because it is more significant than them/to become free of negative attitudes, thoughts, or feelings that limit what you can achieve

IELTS TUTOR lưu ý:

  • ...issues like humanitarian aid that transcend party loyalty.
  • Gandhi helped people transcend political and class barriers. 
  • The best films are those which transcend national or cultural barriers. 
  • The underlying message of the film is that love transcends everything else.
  • One aim of this meditation practice is to transcend fear.
  • Managers often lack objectivity when conflicts arise because they lack the skills to transcend the tension. (IELTS TUTOR giải thích: Những nhà quản lý thường thiếu sự sáng suốt khi bất hoà xảy ra bởi vì họ thiếu những kỹ năng để vượt qua áp lực)
  • Such matters transcend man's knowledge. (IELTS TUTOR giải thích: Những vấn đề như vậy vượt quá sự hiểu biết của con người rồi)
  • the beautiful scene transcends my power of description (IELTS TUTOR giải thích: cảnh đẹp đó vượt quá khả năng mô tả của tôi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK