Cách dùng động từ"synthesize"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"synthesize"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"synthesize"

1."synthesize" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tạo ra (cái gì) bằng phương pháp tổng hợp"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We are trying to synthesize diamonds, rubber, fuel, etc. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta đang cố tạo ra kim cương, cao su, nhiên liệu v.v bằng phương pháp tổng hợp)
  • Scurvy does not occur in most animals because they can synthesize their own vitamin C. (IELTS TUTOR giải thích: Bệnh scurvy không xảy ra đối với hầu hết động vật do chúng có thể tự tổng hợp vitamin C cho riêng mình)
  • Chloroplasts conduct photosynthesis, in which plants use sunlight, water, and carbon dioxide to synthesize the sugar glucose. (IELTS TUTOR giải thích: Các lục lạp tiến hành quang hợp, trong đó các thực vật sử dụng ánh sáng, nước và các-bon đi ô-xít để tổng hợp đường glu-cô)
  • To synthesize a substance means to produce it by means of chemical or biological reactions.
  • After extensive research, Albert Hoffman first succeeded in synthesizing the acid in 1938. 
  • A vitamin is a chemical compound that cannot be synthesized by the human body.

2.2. Mang nghĩa"tổng hợp; kết hợp (các bộ phận) thành một thể"

=If you synthesize different ideas, facts, or experiences, you combine them to form a single idea or impression.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We synthesize information every day. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi tổng hợp thông tin hàng ngày)
  • The movement synthesised elements of modern art that hadn't been brought together before, such as Cubism and Surrealism.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE