Cách dùng tính từ"reliant"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"reliant"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"reliant"tiếng anh

Mang nghĩa"phụ thuộc"

=A person or thing that is reliant on something needs it and often cannot live or work without it/depending on someone or something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • reliant on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • These people are not wholly reliant on Western charity.
  • The party is still heavily reliant on a few wealthy supporters
  • High salinity has an impact on people and industries reliant on water from the River Murray. (IELTS TUTOR giải thích: Độ mặn cao tác động đến người dân và các ngành công nghiệp phụ thuộc vào nước từ sông Murray)
  • Humans are a lot more reliant on renewable energies such as photovoltaic, wind and hydro power. (IELTS TUTOR giải thích: Con người lệ thuộc nhiều hơn vào các nguồn năng lượng có thể phục hồi như vôn quang điện, sức gió và sức nước)
  • We’ve become completely reliant on our car since we moved out of the city.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE