Cách dùng động từ"struggle"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"struggle"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"struggle"

1."struggle" là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cố gắng; vật vã"

=to try hard to do something that you find very difficult

IELTS TUTOR lưu ý:

 • struggle to do something
 • struggle with
 • struggle for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He struggled a bit at first, but he reads well now. 
 • to struggle with a mathematical problem (IELTS TUTOR giải thích: đánh vật với một bài toán)
 • She was struggling to cope with the demands of her work. 
 • They’ve had to struggle with the painful process of modernization. 
 • Andy was coughing and struggling for breath.

2.2. Mang nghĩa"gắng sức"

=to use your strength to fight against someone or something/to try very hard to move something or to move yourself somewhere

IELTS TUTOR lưu ý:

 • struggle for
 • struggle to do something
 • struggle into/out of etc
 • struggle free
 • struggle with

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She picked the child up, but he struggled and kicked. 
 • They struggled for possession of the gun.
 • The sheep struggled to free itself. 
 • Foster was struggling with the door in the wind.
 • She struggled into her tight jacket. 
 • He struggled free and ran to his car to call for help.

2.3. Mang nghĩa"đấu tranh, vùng vẫy; vật lộn"

=to try very hard to defeat someone or to stop them having power over you

IELTS TUTOR lưu ý:

 • struggle to do something
 • struggle for
 • struggle against

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We have to struggle to win our freedom. 
 • She struggled to get away from the ruffian (IELTS TUTOR giải thích: cô ta vùng vẫy để thoát khỏi tay tên côn đồ)
 • Different factions in the movement are struggling for supremacy. 
 • women struggling against oppression

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE