Cách dùng động từ"downgrade"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"downgrade"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"downgrade"

1."downgrade" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"giảm sự quan trọng, đánh giá thấp bớt"

=If something is downgraded, it is given less importance than it used to have or than you think it should have.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The boy's condition has been downgraded from critical to serious.
  • A committee wants to downgrade Christmas so as not to offend minorities. (IELTS TUTOR giải thích: Một ủy ban muốn giảm sự quan trọng của lễ Giáng sinh để không xúc phạm các dân tộc thiểu số)

2.2. Mang nghĩa"giáng chức"

=If someone is downgraded, their job or status is changed so that they become less important or receive less money.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There was no criticism of her work until after she was downgraded. 
  • This officer was downgraded to private (IELTS TUTOR giải thích: viên sĩ quan này bị giáng xuống làm binh nhì)
  • His superiors suspended him, and then downgraded him.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK