Cách dùng động từ"Shuffle"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"surface"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"Shuffle"

1."Shuffle" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"lê (chân), kéo lê"

=to walk by pulling your feet slowly along the ground rather than lifting them

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I love shuffling through the fallen leaves. 
  • Walk properly – don't shuffle. (IELTS TUTOR giải thích: Đi cho đàng hoàng – đừng lê chân)
  • He shuffled into the kitchen, leaning on his walking stick. 
  • Don't shuffle your feet like that! Walk normally.

2.2. Mang nghĩa"di chuyển (chân mình) loanh quanh khi đang đứng (vì bồn chồn, lo lắng..)"

=to move your feet or bottom around, while staying in the same place, especially because you are uncomfortable, nervous, or embarrassed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The woman in front of me kept shuffling around in her seat all the way through the performance. 
  • When I asked him where he'd been, he just looked at the ground and shuffled his feet.
  • The audience began to shuffle their feet impatiently. (IELTS TUTOR giải thích: Khán giả đã bắt đầu đổi thế đứng một cách thiếu kiên nhẫn)

2.3. Mang nghĩa"bố trí lại, sắp xếp lại"

=to move similar things from one position or place to another, often to give an appearance of activity when nothing useful is being done

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She shuffled her papers nervously on her desk. 
  • At the end of class, students shuffle papers. (IELTS TUTOR giải thích: Vào cuối buổi học, sinh viên tráo bài cho nhau)
  • Many prisoners have to be shuffled around police stations because of prison overcrowding.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE