Cách dùng động từ"Forage"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"Forage"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"Forage"

1."Forage" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"lục lọi ra (cái gì), tìm tòi ra (cái gì)"

=to search in a wide area for something, especially food/If someone forages for something, they search for it in a busy way.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • One group left the camp to forage for firewood. (IELTS TUTOR giải thích: Một nhóm đã rời trại để kiếm củi)
  • I had to forage for records. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi phải lục lọi lại sổ sách)
  • They spend their days foraging for food around the city.
  • They were forced to forage for clothing and fuel.
  • Wild dogs roam the streets, foraging for food.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE