Cách dùng động từ"shrink"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"shrink"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"shrink"

1."shrink" vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"(quần áo) co lại, rút lại, ngắn lại"

=If cloth or clothing shrinks, it becomes smaller in size, usually as a result of being washed.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • All my jumpers have shrunk.
 • All wood tends to shrink. (IELTS TUTOR giải thích: Mọi loại gỗ đều có khuynh hướng co rút lại)
 • Will it shrink after I wash it?(IELTS TUTOR giải thích: Liệu nó có bị rút lại sau khi tôi giặt không?)

2.2. Mang nghĩa"thu hẹp lại, trở nên nhỏ lại"

=If something shrinks or something else shrinks it, it becomes smaller.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The vast forests of West Africa have shrunk.
 • Hungary may have to lower its hopes of shrinking its state sector.

2.3. Mang nghĩa"lùi lại, lùi bước (vì sợ...)"

=If you shrink away from someone or something, you move away from them because you are frightened, shocked, or disgusted by them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • One child shrinks away from me when I try to talk to him.
 • Siegfried cringed and shrank against the wall. 
 • She shrank back with an involuntary gasp.

2.4. Mang nghĩa"chùn lại (trước khó khăn...)"

=If you do not shrink from a task or duty, you do it even though it is unpleasant or dangerous.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We must not shrink from the legitimate use of force if we are to remain credible. 
 • They didn't shrink from danger.
 • to shrink from difficulties (IELTS TUTOR giải thích: lùi bước trước khó khăn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE