Cách dùng danh từ"layover"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"layover"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"layover"

1."layover"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"nghỉ giữa chặng"

=a short stay in a place that you make while you are on a longer journey to somewhere else/A layover is a short stay in a place in between parts of a journey, especially a plane journey.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tiếng Anh (UK) sẽ dùng stopover 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You will have a layover in Chicago. (IELTS TUTOR giải thích: Cô sẽ tạm dừng ở Chicago. )
  • We will have a one - hour layover in Dallas. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta sẽ dừng lại ở Dallas một tiếng đồng hồ)
  • It's about 16 hours, including the layover in Tokyo. (IELTS TUTOR giải thích: Nó mất khoảng 16 tiếng, bao gồm cả thời gian nghỉ quá cảnh ở Tokyo)
  • She booked a plane for Denver with a layover in Dallas.
  • We had a four-hour layover in Chicago.
  • We figured it would be great to visit Seattle during a layover and take a break on our long haul to Asia.
  • We had a three-hour layover in San Francisco and had to change planes on the way to Hawaii.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE