Cách dùng động từ"shorten"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"shorten"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"shorten"

1."shorten" vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

=to become shorter, or to make something shorter

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A proposal to shorten the long summer holidays
  • Can you shorten that line? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể rút ngắn câu đó được không?)
  • As you grow older, your spine shortens by about an inch. 
  • I've asked him to shorten my grey trousers. 
  • The name William is often shortened to Bill.
  • I’d like to have this jacket shortened by about two inches.
  • The days are beginning to shorten. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày đang bắt đầu ngắn đi)
  • Please, shorten the sides and in front.(IELTS TUTOR giải thích:  Làm ơn cắt ngắn hai bên và đằng trước)
  • Sometimes muscles shorten without our wishing it. (IELTS TUTOR giải thích: Đôi khi các cơ co lại dù bạn không muốn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK