Cách dùng danh từ"curiosity"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"curiosity"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"curiosity"

1."curiosity"vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự tò mò"

=a strong feeling of wanting to find out about something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • curiosity about
 • out of curiosity (=because of curiosity)
 • idle curiosity (=wanting to know something for no specific reason)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • All children have a certain curiosity about sexual matters. 
 • Just out of curiosity, where were you last night? 
 • Ryle accepted more out of curiosity than anything else.
 • He gave in to curiosity and opened the letter addressed to his sister (IELTS TUTOR giải thích: nó không kiềm được tính tò mò và đã mở bức thư gửi cho chị nó)
 •  ...an enthusiasm and genuine curiosity about the past. 
 • To satisfy our own curiosity we traveled to Baltimore.
 • ‘Why do you want to know?’ ‘Oh, just idle curiosity.’

2.2. Mang nghĩa"điều thú vị, điều lạ, vật quý, cảnh lạ"

=A curiosity is something that is unusual, interesting, and fairly rare.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There is much to see in the way of castles, curiosities, and museums.
 • The curiosities of the town (IELTS TUTOR giải thích: những cảnh lạ ở thành phố)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE