Cách dùng "as a result (of)" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích từ vựng và cấu trúc của bài báo nổi bật IPhone tempting first qua - what failed mention, IELTS TUTOR tổng hợp thêm Cách dùng "as a result (of)" tiếng anh

I. Cách dùng "as a result"

= kết quả là

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • As a result, two people died on the spot. (IELTS TUTOR giải thích: Kết quả là hai người chết tại chỗ)
  • As a result, villagers have to struggle with adversity. (IELTS TUTOR giải thích: Kết quả là dân làng phải chống chọi với nghịch cảnh)
  • As a result, 1. 6 million individuals filed for bankruptcy. (IELTS TUTOR giải thích: Kết quả là 1 triệu 600 ngàn người Mỹ đã khai phá sản)

  II. Cách dùng "as a result of sth"

  = because of something

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Profits have declined as a result of the recent drop in sales.
  • She died as a result of her injuries. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy chết do những thương tích của mình)
  • As a result of the adverse publicity, their sales went down. (IELTS TUTOR giải thích: Kết quả của sự quảng cáo có hại là lượng hàng bán của họ đã giảm xuống)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking