Cách dùng động từ"resonate"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"resonate"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"resonate"

1."resonate" là nội động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tạo ra tiếng vang, dội tiếng"

=(of a voice, an instrument, etc.) to make a deep, clear sound that continues for a long time/(of a place) to be filled with sound; to make a sound continue longer

IELTS TUTOR lưu ý:

 • resonate with something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The bass guitar began to thump so loudly that it resonated in my head.
 • Her voice resonated through the theatre.
 • The body of the violin acts as a resonating chamber and makes the sound louder. 
 • The room resonated with the chatter of 100 people.

2.2. Mang nghĩa"cùng quan điểm, ảnh hưởng lớn đến, gợi nhớ đến điều gì..."

=You say that something resonates when it has a special meaning or when it is particularly important to someone/to remind somebody of something; to be similar to what somebody thinks or believes

IELTS TUTOR lưu ý:

 • resonate (with somebody/something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • London is confident and alive, resonating with all the qualities of a civilised city
 • Use it and you may even get to the point where your ideas resonate so much with your managers that they carry them out willingly. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy sử dụng nó và bạn có thể đạt đến điểm nơi những sáng kiến của bạn ảnh hưởng rất nhiều đến các sếp của bạn đến nỗi họ thực hiện chúng một cách tự nguyện)
 • A pox on me for forgetting that I had someone whose views resonate with me on this subject. (IELTS TUTOR giải thích: Thật bực mình vì quên mất rằng tôi đã có một người có cùng quan điểm với mình trong chủ đề này)
 • These issues resonated with the voters. 
 • His speech resonated with the fears and suspicions of his audience.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE