Cách dùng danh từ"critic"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"critic"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"critic"

1."critic"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"nhà phê bình (văn nghệ)"

=A critic is a person who writes about and expresses opinions about things such as books, films, music, or art.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The New York critics had praised her performance.
  • Peter is the paper's literary critic. (IELTS TUTOR giải thích: Peter là nhà phê bình văn học của tòa báo) 
  • He is a self - appointed critic. (IELTS TUTOR giải thích: Hắn ta tự xưng là nhà phê bình)
  • He is an informed critic of literature. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy là nhà phê bình văn chương am hiểu)

2.2. Mang nghĩa"người chỉ trích"

=Someone who is a critic of a person or system disapproves of them and criticizes them publicly.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  The newspaper has been the most consistent critic of the government. 
  • He became a fierce critic of the tobacco industry. 
  • Her critics accused her of caring only about success.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE