Cách dùng động từ"repossess"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"repossess"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"repossess"

1."repossess" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"chiếm hữu lại, lấy lại (căn nhà..)"

=to take back something that someone had promised to pay you for over a period of time because they are unable to continue paying you for it/If your car or house is repossessed, the people who supplied it take it back because they are still owed money for it.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • have sth repossessed

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to repossess furniture (IELTS TUTOR giải thích: lấy lại đồ đạc)
  • If you default on your payments, the bank will be forced to repossess your house. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu bạn không trả được tiền nợ, ngân hàng buộc sẽ lấy nhà của bạn)
  • How do I repossess my furniture? (IELTS TUTOR giải thích: Tôi lấy lại đồ đạc của mình bằng cách nào?)
  • They’ve even had their new house repossessed.
  • His car was repossessed by the company.
  • The firm's sales of repossessed properties is up by 40 per cent.
  • I couldn't make my mortgage repayments so the bank repossessed my house.
  • The lender may repossess the property to recoup the loan. 
  • In the last credit crisis over five thousand families had their homes repossessed.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE