Cách dùng động từ"default"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"default"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"default"

1."default" là nội động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"không trả nợ được, vỡ nợ; không trả nợ đúng kỳ hạn"

=If a person, company, or country defaults on something that they have legally agreed to do, such as paying some money or doing a piece of work before a particular time, they fail to do it/to fail to do something, such as pay a debt, that you legally have to do:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to default on hire-purchase payments (IELTS TUTOR giải thích: không trả được các khoản mua trả góp)
  • If you default on your payments, the bank will be forced to repossess your car.
  • The credit card business is down, and more borrowers are defaulting on loans. 
  • The company defaulted on its initial payment of £40 million.
  • People who default on their mortgage repayments may have their home repossessed.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE