Cách dùng danh từ"expression"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"expression"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"expression"

1."expression"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"thành ngữ, từ ngữ"

=a word or phrase

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, expression là danh từ đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Avoid colloquial expressions that are out of place in an academic essay.
 • He uses childish expressions like ‘easy-peasy’.

2.2. Mang nghĩa"nét mặt"

=a look on someone’s face that shows what their thoughts or feelings are

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, expression là danh từ đếm được 
 • expression on
 • expression of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She had a puzzled expression on her face. 
 • His expression was unfathomable. (IELTS TUTOR giải thích: Vẻ mặt của anh ta không hiểu được)
 •  I noticed his expression of disgust.

2.3. Mang nghĩa"sự biểu lộ (tình cảm...), sự diễn cảm; sự biểu hiện (nghệ thuật)..; sự diễn đạt (ý nghĩ...)"

=the act of showing what your thoughts or feelings are by your behaviour or through art, music etc searching for new forms of artistic expression

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, expression vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được
 • expression of
 • give expression to something (=express something)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the expression of anger through violence 
 • The parade is a public expression of civic pride. 
 • The sombre music gave expression to his deepest feelings of despair.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE